We zijn er immens trots op. En meer dan 5 miljoen patiënten zijn het met ons eens.

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de Align-website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Welkom op de Align-website (de Website). Lees de volgende voorwaarden ten aanzien van uw gebruik van de Website door. Door de Website te bezoeken of informatie en/of materialen van de website te downloaden, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden). Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken. De Website kan berichten t.a.v. intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten bevatten, waarvan de betreffende voorwaarden in acht moeten worden genomen.

1. Medische disclaimer

De inhoud van deze Website, inclusief informatie over tandheelkundige, medische en gezondheidsaandoeningen, -producten en -behandelingen is alleen bedoeld als bron van informatie. De informatie mag niet als volledig worden beschouwd en is niet bedoeld ter vervanging van consulten, afspraken of bezoeken van of aan een medische professional of enige informatie op of in een productverpakking of -label. De informatie die d.m.v. het gebruik van de Website kan worden verkregen is niet volledig en niet alle aandoeningen, fysieke condities of de behandeling daarvan worden hierin behandeld. De informatie die hier wordt gegeven, is alleen bedoeld ter informatie en wordt gebruikt op eigen risico. De informatie op deze Website dient nooit te worden gebruikt ter vervanging van tandheelkundige of medische adviezen of het uitstellen hiervan, en u moet de informatie op deze website niet gebruiken voor het stellen van een diagnose ten aanzien van een tandheelkundig of gezondheidsprobleem of het voorschrijven van medicatie.

2. Gebruik van de content van de Website

U stemt ermee in de Website, toegang tot de Website of de content die via de Website toegankelijk is niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in de materialen op onze website niet te kopiëren naar of te publiceren op een computer in een netwerk, uit te zenden via ongeacht welk type media, of deze te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te verzenden of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, voor ongeacht welke openbare of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om materialen op deze Website op enige wijze aan te passen. U accepteert Align uitdrukkelijk als houder van de auteursrechten van alle materialen of informatie die u van deze Website kopieert. Deze toestemming vervalt automatisch zonder voorafgaande kennisgeving in het geval van inbreuk op een van deze Gebruiksvoorwaarden. Na het vervallen van de toestemming dient u direct alle gedownloade of afgedrukte materialen te vernietigen.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de voorgaande tekst, zal niets in deze Website worden opgevat als impliciete overdracht, overdracht via uitsluiting of anderzijds, van alle rechten volgens enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van Align of enige derde. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de voorgaande tekst, zal niets in deze Website worden opgevat als overdracht van een licentie of recht voortvloeiend uit een auteursrecht van Align en alle content van onze Website is beschermd door het auteursrecht. Met betrekking tot producten, processen, gegevens, informatie of technologie op deze Website kunnen andere intellectuele eigendomsrechten gelden die zijn voorbehouden aan Align en niet krachtens deze voorwaarden worden overgedragen.

3. Gedragsregels

U stemt ermee in de Website niet te gebruiken om: toepasselijke lokale, wetgeving op lokaal, staats-, nationaal of internationaal niveau te overtreden of overtreding uit te lokken; inbreuk te doen op de rechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot intellectuele-eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten; de Website, computerservers of -boards die via de Website kunnen worden benaderd niet te belemmeren of verstoren. Gebruikt u de website voor een van bovenstaande doeleinden, dan kan Align naar eigen inzien uw toegang tot de Website beëindigen.

4. Feedback

Alle via of in verband met deze Website ingediende (een Indiening) feedback, informatie, suggesties, inzendingen of materialen worden door Align als niet-vertrouwelijk beschouwd. Door het indienen ervan bij Align, stemt u ermee in dat Align het/de kosteloze, niet-exclusieve, overdraagbare, royalty- en wereldwijde recht en licentie heeft voor het kopiëren, gebruiken, samenvatten, weergeven en distribueren van auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op en over, of gebaseerd op de ingediende materialen. Align kan dergelijke ingediende materialen naar eigen inzicht ongelimiteerd voor elk gewenst doel gebruiken en/of verspreiden. U erkent dat u aansprakelijk bent door de door u ingediende materialen en dat u, niet Align, volledig verantwoordelijk bent voor deze ingediende materialen, inclusief wettigheid en auteursrechten. Niettegenstaande enige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, mogen ingediende materialen nooit vertrouwelijke informatie ten aanzien van een arts of patiënt bevatten.

5. Wijziging of beëindiging van de website

Align behoudt zich het recht voor deze Website zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen of de Website (of delen daarvan) tijdelijk of permanent te sluiten. U stemt ermee in dat Align niet aansprakelijk is ten aanzien van u of derden voor het wijzigen, opschorten of sluiten van de Website. Align kan de producten, diensten en/of de in deze website beschreven programma's ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteren en/of wijzigen. Align aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken, verbeteren of veranderen van deze Website.

6. Andere websites en hulpbronnen

Derden die van de Website gebruikmaken kunnen links of toegang naar andere websites en hulpbronnen bieden. Omdat Align geen controle heeft over dergelijke websites en hulpbronnen, erkent en stemt u ermee in dat Align niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of hulpbronnen, en niet verantwoordelijk is voor enige content, reclame, producten of overige materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of hulpbronnen. Voorts erkent en stemt u ermee in dat Align niet verantwoordelijk is of direct of indirect aansprakelijk is voor schade of verlies door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke content, goederen of websites beschikbaar op of via een dergelijke website of hulpbron.

7. Gebruik van cookies

Hoewel het accepteren van cookies niet vereist is voor het bezoeken van de Website, gebruiken we ze wel. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer worden geplaatst en die regelmatig worden gebruikt voor het analyseren van specifieke activiteit op de Website. Door het verzamelen en bewaren van informatie over uw bezoek aan een website, kunnen cookies ervoor zorgen dat webapplicaties uw persoonlijke voorkeuren herkennen en hierop inspelen. Een cookie-bestand kan informatie bevatten die de Website gebruikt om op u als gebruiker in te spelen en de website-ervaring op uw voorkeuren af te stemmen.

Bepaalde delen van de Website gebruiken cookies. Zo kan Align bepalen hoe nuttig de geboden informatie is voor onze gebruikers en analyseren hoe effectief onze navigatiestructuur is bij het verstrekken van deze informatie aan u. Uiteindelijk helpen cookies ons om u een betere website-ervaring te bieden.

Wilt u liever geen cookies op deze Website ontvangen, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u cookies accepteert en de cookie weigeren als uw browser dit meldt. U kunt ook alle cookies weigeren door deze in uw browser uit te schakelen. Met deze browserinstelling kunt u de Website van Align nog steeds bezoeken, maar u zult de gepercipieerde functionaliteit van onze Website niet volledig kunnen benutten.

8. Garantiedisclaimer

De via de Website benaderde informatie is niet uitputtend. Align levert alle redelijke inspanningen om, waar mogelijk, nauwkeurige en actuele informatie in de Website op te nemen, maar geeft geen garanties voor de juistheid of volledigheid. DEZE INFORMATIE WORDT VERSTREKT IN DE HUIDIGE STAAT (""AS IS""). ALIGN WIJST ELKE GARANTIE, IMPLICIET, WETTIG OF ANDERZIJDS AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM OF VERKOOPBAARHEID. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: (a) HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE WORDT GEBODEN OP EEN ""AS IS"" EN ""AS AVAILABLE"" BASIS. ALIGN WIJST ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM. (b) ALIGN GEEFT GEEN WAARBORG DAT (i) DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE NIET-ONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, (iii) DE INFORMATIE DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KAN WORDEN VERWORVEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR IS. (c) ALLE MATERIALEN DIE VAN DEZE WEBSITE ZIJN GEDOWNLOAD OF ANDERZINS ZIJN VERWORVEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, VOLLEDIG OP EIGEN RISICO ZIJN VERKREGEN EN U VOLLEDIG AANSPRAKELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. (d) GEEN ENKELE VORM VAN MONDELING OF SCHRIFELIJK VERKREGEN ADVIES OF INFORMATIE, DAT OF DIE DOOR OF VAN DE WEBSITE IS VERKREGEN, ZAL ALS GARANTIE VAN ALIGN GELDEN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ALIGN OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUËREN VAN DE WEBSITE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK IS VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS DERVING VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE NIET-TASTBARE VERLIEZEN (ZELFS ALS ALIGN OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF NIET-KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE; (ii) DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN VOOR GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS OF INFORMATIE OF ONTVANGEN BOODSCHAPPEN OF TRANSACTIES DIE DOOR OF VIA DE WEBSITE ZIJN AANGEGAAN; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDING OF GEGEVENS; (iv) UITLATINGEN OF GEDRAGEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE, OF (v) ENIGE ANDERE KWESTIE AANGAANDE DE WEBSITE.

10. Uitsluitingen en beperkingen

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WETTELIJK NIET TOEGESTAAN. DERHALVE KUNNEN BEPAALDE BEPERKINGEN IN DE SECTIES 12 EN 13 MOGELIJK NIET VOOR U GELDEN.

11. Vrijwaring

U stemt ermee in Align en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners, en haar medewerkers, te vrijwaren van claims of aanspraken, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van onze site, uw inbreuk op de overeenkomst of enige rechten van een andere persoon of rechtspersoon.

12. Kennisgevingen

U kunt via de reguliere post of via e-mail kennisgevingen ontvangen. Align kan ook kennisgevingen van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden of de Website aankondigen door deze als algemeen bericht of link op de Website te publiceren.

13. Rechtsgeschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Align is ten aanzien van het beslechten van juridische geschillen Nederlands recht van toepassing. U en Align stemmen in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

14. Aanpassing van de overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien door publicatie van de herziene voorwaarden op onze site www.invisalign.co.uk en het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Alle wijzigingen gaan automatisch 30 dagen na publicatie op onze site in. Door de Website na de ingangsdatum van een wijziging te blijven gebruiken, accepteert u deze wijzigingen.

15. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen u en Align met betrekking tot de Website en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en Align. Het niet tenuitvoerleggen van deze Gebruiksvoorwaarden door Align kan niet worden uitgelegd als het doen van afstand van enige bepaling of recht. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet-uitvoerbaar is of wordt, wordt het niet-uitvoerbare deel opgevat overeenkomstig het toepasselijke recht, en zo veel mogelijk conform de oorspronkelijke intenties van de partijen opgevat, en blijven de resterende bepalingen ongewijzigd van kracht. Paragrafen 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 en 15 van deze Gebruiksvoorwaarden blijven na het beëindigen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. Op deze Gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Align is ten aanzien van het beslechten van juridische geschillen Nederlands recht van toepassing. Beide partijen stemmen in met persoonlijke jurisdictie in Nederland en komen voorts overeen eventuele geschillen onherroepelijk en exclusief aan de Nederlandse rechter te zullen voorleggen.